Home > O FIRME > Štatút súťaže
Murexin AG

Štatút súťaže

Štatút súťaže 

Štatút súťaže na www.mojdom.zoznam.sk

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Ako nalepiť parkety ekologicky?“ Za správnu odpoveď vyhráte Rádio BOSCH“ na webovej stránke www.mojdom.zoznam.sk, (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I

Vyhlasovateľ A organizátor súťaže

1)         Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Murexin s.r.o., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 45 317 577, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61935/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

2)         Organizátorom súťaže je spoločnosť Murexin s.r.o., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 45 317 577, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61935/B (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

II

Účel súťaže

1)         Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.

2)         Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na www.mojdom.zoznam.sk.

 

III

Trvanie súťaže

1)        Termín konania súťaže je od 19.7.2019 do 9.8.2019.

 

IV

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1)         Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2)         Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto štatútu.

 

V

Priebeh súťaže

1)         Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť odpovedaním na súťažnú otázku. 

2)         Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením jednej odpovede na jednu e-mailovú adresu.

3)         V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých e-mailoch z tej istej e-mailovej adresy, bude platná len jedna odpoveď. T.j. do žrebovania postupuje len jedna odpoveď.

4)         Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

5)         Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak. 

6)         Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vybraný/vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

7)         Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 

VI

Výhra a jej odovzdanie

1)         Predmet výhry súťaže „Ako nalepiť parkety ekologicky?“ je Rádio Bosch GML 20, ktoré získa jeden z vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorý zaslal e-mailom správnu odpoveď. Druhý vyžrebovaný, ktorý zaslal správnu odpoveď získa ročné predplatné časopisu Môj dom.

2)         Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámení najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou e-mailovej správy zo strany vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu víťaza, na ktorú musí odpovedať, aby mu bol predmet výhry odovzdaný/zaslaný. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3)         O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej správy.

4)         Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

5)         Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6)         Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

VII

Osobitné ustanovenia

1)         Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2)         Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

3)         V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na www.mojdom.zoznam.sk na www.murexin.sk, alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

4)         Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.

5)         Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

6)         Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7)         Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

8)         Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na www.murexin.sk 

 

VIII

Ochrana osobných údajov

1)         Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na webovej stranke www.murexin.sk, Facebook stránke Murexin s.r.o. v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2)         Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3)         Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

1)         Tento štatút je zverejnený na www.murexin.sk  a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2)         Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

 

V Bratislave dňa 19.7.2019

 

Vyhlasovateľ/organizátor súťaže                                                    

Murexin s.r.o., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 45 317 577, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61935/B „vyhlasovateľ súťaže“/ „organizátor súťaže“).NOVINKY


Súťaž o rádio BOSCH UKONČENÁ!
Výhercovia sú už jasní :-)...  >>

Doplatok za podlimitnú objednávku
Stiahnite si PDF verziu dokumentu...  >>

Zmeny cien u vybraných produktov
Stiahnite si PDF dokument so zmenami cien...  >>

VIDEO a článok o lepení PVC podlahy
Lepenie PVC podlahy v pásoch či roliach...  >>

Nový názov a redizajn produktu
Kvalita ostáva!...  >>