Home > O FIRME > Kvalita a životné prostredie
Murexin AG

Kvalita & Ochrana životného prostredia

Kvalita našich produktov a služieb je základom spokojnosti našich zákazníkov a pre nás najdôležitejším faktorom úspechu a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje imidž spoločnosti. Vedenie spoločnosti kladie dôraz na plnenie požiadaviek politiky kvality všetkými zamestnancami, ktoré sú na spoločnosť kladené predovšetkým potrebami zákazníkov, prostredníctvom zákonov, noriem ako aj internými meradlami všetkými pracovníkmi.

To je možné dosiahnuť vypracovaním, dôsledným presadzovaním a optimalizovaním opatrení na všetkých úrovniach. Zodpovednosť je záväzná vo všetkých oblastiach činnosti pre každého zamestnanca bez ohľadu na jeho funkčné zaradenie. Príslušné opatrenia sú žiadúce nielen z ekonomických dôvodov ale aj v zmysle podnikateľskej zodpovednosti.. Vedenie spoločnosti preberá zodpovednosť za zavedenie a dodržiavanie systému manažérstva kvality na základe radu noriem manažérstva kvality ISO 9000.

Na základe politiky kvality je naša spoločnosť zameraná na nasledovné ciele: garancia a zlepšenie spokojnosti zákazníkov, zabezpečenie a zlepšenie pozícií na trhu, zníženie nákladov a zamedzenie všetkým formám neefektívnosti, zabezpečenie a zlepšenie prevádzkového štandartu ochrany životného prostredia. Zabezpečovanie všetkých cieľov kvality je dôležitým predpokladom k dlhodobému zabezpečeniu nášho podnikania.

NOVINKY


Dekoratívne podlahové systémy
Vzhľadovo efektívne, extrémne odolné, prevedenie......  >>

Zníženie limitov hodnoty objednávok na bezplatnú dopravu
Vážení zákazníci......  >>

Progresívna architektonická súťaž
Spolupráca so školami...  >>