Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Obchodné podmienky

1. Všeobecne

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou MUREXIN s.r.o. (predávajúcim). Sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti a zároveň aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a príslušných zmien. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a zákazník je povinný sa riadne s ich ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. V prípade uzatvorenej kúpnej zmluvy sú jej nedeliteľnou súčasťou.

2. Objednávanie tovaru

2a. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, doručením predávajúcemu.
2b. Kupujúci si môže u predávajúceho tovar objednať: osobne, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu. Bez písomnej formy objednávka nebude vybavená.
2c. OBJEDNÁVKA: Musí obsahovať: obchodný názov firmy kupujúceho, meno kontaktnej osoby, kontakt – telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis/kód tovaru/ a množstvo objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.
2d. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: Objednávka sa považuje za prijatú odoslaním potvrdzujúceho emailu kupujúcemu v daný kalendárny deň v závislosti od pracovnej doby predávajúceho.
2e. ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Tovar, ktorý je pripravený alebo vyrobený na základe objednávky kupujúceho a nie je bežne v tomto stave na sklade predávajúceho, nemôže kupujúci neodobrať alebo vrátiť predávajúcemu.
2f. REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u predávajúceho zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 14 pracovných dní.
2g. DODACIA LEHOTA tovaru je 7 pracovných dní počnúc nasledujúcim dňom po prevzatí objednávky. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu na obchodnom oddelení predávajúceho. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do troch dní od vyzvania na odber.
2h. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY: Zrušenie objednávky musí byť urobené písomnou formou a musí byť preukázateľne doručené pred vyexpedovaním tovaru kupujúcemu, prípadne jeho pripravením alebo vyrobením na základe objednávky kupujúceho. Inak je povinný kupujúci tovar odobrať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu podľa potvrdenej objednávky. Predávajúci má voči kupujúcemu právo na storno poplatok za zrušenie objednávky pred dodaním tovaru vo výške 10% z hodnoty objednaného tovaru.

3. Dodacie podmienky

3a. Tovar je dodávaný z výrobných závodov alebo obchodných skladov predávajúceho v tuzemsku alebo zahraničí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar z príslušného skladu podľa vlastného uváženia.
3b. Dodacia lehota je do 7 pracovných dní od potvrdenia platnej objednávky/počnúc nasledujúcim dňom od doručenia potvrdenej objednávky alebo po preukázaní/obdržaní platby za tovar/bankou potvrdený prevodný príkaz alebo výpis z účtu/pre prípad platby vopred. Dodacie lehoty platia s výhradou nepredvídateľných udalostí a prekážok, ktoré predávajúcemu znemožňujú plniť kontrakt a nemožno voči nemu za neuskutočnené dodávky uplatniť náhradu za škodu.
3c. Dodávkou sa rozumie ucelená objednávka v príslušných baleniach jednotlivých druhov. Pri termínovaných dodávkach sa dodacie podmienky stanovia na základe písomnej, telefonickej alebo e-mailovej dohody.
3d. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim zabezpečiť prepravu objednaného tovaru. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
3e. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Predávajúci zabezpečí bezplatné naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujúceho.

4. Miesto plnenia

4a. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho /Odborárska 52, Bratislava/, alebo stavba kupujúceho, resp. miesto ním určené, pričom kupujúci je povinný zaistiť bezodkladné prevzatie tovaru vrátane jeho vyloženia najneskôr do 1 hodiny od pristavenia vozidla na vykládku.
4b. Kupujúci zodpovedá za zabezpečenie zjazdnej prístupovej komunikácie pre ťažké nákladné automobily.
4c. Pri hotovostnom odbere tovaru zo skladu predávajúceho musí byť kupujúcim určená zodpovedná osoba, ktorá záväzne potvrdí prevzatie tovaru.

5. Ceny a platobné podmienky

5a. Predajné ceny výrobkov sú platné v SR a sú uvedené v aktuálnom platnom cenníku spoločnosti. Predávajúci si vyhradzuje zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
5b. Ceny sú v relácie EXW sklad predávajúceho.
5c. Odber tovaru je možný výhradne iba po plnom uhradení kúpnej ceny s výnimkou osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky.
5d. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť kupujúcemu účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% (až do výšky 21%) z istiny nezaplatenej sumy.

6. Obaly

6a. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, kartónoch, vedrách alebo kanistroch.
6b. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 15,00 EUR/ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
6c. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené, FCO sklad Bratislava.
6d. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil.
6e. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli kontrole).
6f. Vrátenie paliet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, resp. zoznamom týchto dokladov.
6g. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 14 dní od dátumu prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1,50 EUR /paletu.

7. Podmienky pre prevzatie paliet EUR

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:
7a. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo alebo po celej šírke zlomená. Paleta bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená alebo roztrhnutá po dĺžke.
7b. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov. Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečnych doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, nebude paleta prijatá.
7c. Jeden hranolček chýba, je zlomený alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací klinec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude prijatá ak sú hranolčeky pootočené alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm.
7d. Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú: – EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov – značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MAV, NS, NSB, OBB, SJ, SNCF, SZ, VR).
7e. K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.
7f. Je zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne:
– nie je zaistená nosnosť 1 500 kg (napuchnuté a hnilé prvky alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety),
– môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky alebo pachy).

8. Skladovanie

Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov. V prípade suchých maltových zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo, najmä v zimnom období, k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

9. Záruka

Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnosťou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky.

10. Reklamácie

10a. Pri prevzatí tovaru kupujúci alebo ním určená osoba potvrdí kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť pri preberaní tovaru pri osobnom odbere ako aj pri preberaní od prepravnej spoločnosti.
10b. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu dodaného tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný zistené reklamácie dodávky materiálu písomne uplatniť ihneď po prevzatí tovaru reklamačným protokolom spísaným na príslušnom dodacom liste s prepravcom zásielky. Reklamáciu s fotodokumentáciou je kupujúci povinný zaslať do 3 pracovných dní na obchodné oddelenie spoločnosti MUREXIN, s.r.o.
10c. Poškodenie časti jednej dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
10d. Pri reklamácii paliet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať záznam o počte poškodených paliet, resp. obalov. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované.
10e. Reklamačný zápis na dodacom liste musí obsahovať podpis prepravcu a odberateľa.
10f. Reklamovaný tovar v žiadnom prípade nepoužívajte a šetrným spôsobom skladujte. Znehodnotenie reklamovaného tovaru nevhodným skladovaním bude mať z následok zamietnutie reklamácie.
10g. Predávajúci neručí za škody spôsobené použitím poškodeného tovaru!
10h. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, nie je možné reklamovať.
10i. Reklamácia dodaného tovaru je riešená na základe odborných posudkov a prípadných výsledkov z laboratória.
10j. Poistenie a spätnú dopravu reklamovanej zásielky zabezpečuje kupujúci na vlastné meno a náklady. V prípade neuhradenej pohľadávky si spoločnosť MUREXIN s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

11. Výhrada vlastníctva a súdna príslušnosť

Pri každej realizovanej dodávke si vyhradzujeme právo vlastníctva k tovaru až do jeho úplného zaplatenia. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán riešené všeobecným súdom, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.

12. Platnosť

Tieto podmienky sú platné od 1. marca 2024 a platia do vydania nových obchodných podmienok. Súčasne sa rušia všetky predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci bude v tomto prípade o zmenách bezodkladne informovaný.

V Bratislave 1.3.2024

V súvislosti s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len GDPR a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Murexins.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci/klienti na stránke http://www.murexin.sk/front_content.php?idcat=1939.