Skip to content
hintergrund bild

Blog

Vyrovnanie betónového povrchu v exteriéri

Cementová nivelačná strierka

Od spevnených plôch okolo domu, bazénu či na terase očakávame, že budú estetické, pohodlné, odolné voči poveternostným vplyvom a budú nám slúžiť po veľa rokov. Aby boli naše očakávania splnené, je dôležité venovať pozornosť rovinnosti podkladu pred realizáciou nášľapnej vrstvy. Na vyrovnanie nerovností a vytvorenie rovného povrchu na betónových, kamenných a iných povrchoch v exteriéri sa používa cementová nivelačná stierka, ktorá musí spĺňať určité špecifické vlastnosti.

Cementová nivelačná stierka

Pred položením dlažby alebo iných podlahových krytín na plošné vyrovnanie podláh rádovo v milimetroch je určená cementová nivelačná stierka. Tá musí spĺňať niekoľko dôležitých vlastností, ktoré sú zárukou jej použitia na daný účel. Cementová nivelačná stierka je vyrobená z hydraulických materiálov, ktoré tuhnú a tvrdnú v reakcií s vodou. Tento proces sa nazýva hydraulické tuhnutie a umožňuje stierke získať potrebnú pevnosť a stabilitu po vyzretí. Súčasťou cementovej nivelačnej stierky sú syntetické živice, ktoré zlepšujú adhéziu/priľnavosť k podkladu, ktorej výsledkom je silnejšie/pevnejšie spojenie medzi stierkou a podkladom, čo znižuje riziko vzniku nežiaducich trhlín či dokonca oddeľovania jednotlivých vrstiev.

Exteriérové stierky sú vystavené rôznym poveternostným vplyvom, vrátane zmeny teploty, zrážkam a zmenám vlhkosti. Zohľadnenie týchto faktorov je dôležité pre zabezpečenie trvácnosti nielen stierky, ale celej konštrukcie. Dôležitou vlastnosťou cementových nivelačných stierok používaných v exteriéri je ich pevnosť, ktorá závisí od niekoľkých faktorov, ako sú druh cementovej zmesi, hrúbka stierky, podkladová plocha a očakávaná záťaž, ktorú je dôležité zohľadniť. Každý projekt môže mať iné špecifické požiadavky a odporúčania týkajúce sa pevnosti cementových nivelačných stierok v exteriéri. Ak ide o miesto s intenzívnou premávkou, ťažkou technikou alebo inými zaťažujúcimi faktormi, stierka by mala byť dostatočne pevná. Iná situácia môže byť napríklad na miestach okolo bazénu. Na mieste je konzultácia s odborníkom alebo výrobcom cementových zmesí, ktorý určí pevnosť stierky a odporučí stierku vhodnú na konkrétny projekt.

Pod nivelačnou stierkou

Vhodným podkladom sú bežné minerálne podklady – cementové a betónové povrchy. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad tiež musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským predpisom. Nesúdržné vrstvy a šlemy musia byť odstránené vhodným mechanickým spôsobom a podklad napenetrovaný vhodnou penetráciou, ktorá zjednotí nasiakavosť podkladu a pomôže minimalizovať odparovanie vody z podkladu a tým aj prípadné zmrašťovanie.

Práve zmrašťovanie je fenomén, ktorý môže ovplyvniť cementové materiály, vrátane nivelačných stierok, počas ich tuhnutia a zretia/schnutia. Ide o zmenšovanie objemu materiálu v dôsledku odparovania vody, čo môže mať za následok tvorbu trhlín a deformáciu materiálu. Zmrašťovanie môže byť ešte výraznejšie v prípade nivelačných stierok, ktoré sa realizujú vo väčších hrúbkach. Kvalita a pevnosť podkladovej plochy, na ktorú sa stierka nanáša, môže výrazne ovplyvniť konečnú pevnosť stierky.

Tip na produkt MUREXIN:

Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30 s obsahom syntetických živíc je mrazu a ostatným poveternostným vplyvom odolná stierka, ktorá vytvrdzuje/zrie s minimálnym zmraštením. Je určená na dokonalé plošné vyrovnanie povrchov v hrúbke vrstvy 5 až 30 mm pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu vrátane reakčno-živičných povlakov, a to v exteriéri aj interiéri. Je vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Táto cementová nivelačná stierka okrem toho, že je spracovateľná ako samonivelizačná hmota, umožňuje vyrovnanie plôch so spádom do 3%, ktorý je dôležitý pre zabezpečenie správneho odtoku vody z povrchu, pričom stačí znížiť množstvo zámesovej vody a tým dosiahnuť požadovanú konzistenciu. Pred aplikáciou tejto stierky na nasiakavé podklady je potrebné podklad natrieť neriedeným Izolačným základom AG 3, alternatívne Adhéznou emulziou HE 20 zriedenou s vodou v pomere 1:1 a nivelačnú hmotu nanášať systémom „mokré do mokrého“. Na veľmi zaťažené nasiakavé a nenasiakavé podklady je potrebné realizovať vrstvu Epoxidovej živice EP 70 BM s presypom kremičitého piesku frakcie 0,6-1,2 mm. Betónový podklad musí mať pevnosť v tlaku > 25 MPa, pevnosť v ťahu > 1,5 MPa a dostatočnú drsnosť povrchu. V závislosti od hrúbky vrstvy a teploty počas spracovania sa môže začať s pokládkou po cca 24 hodinách. Trieda pevnosti stierky je C25.

Vedeli ste, že:
Trieda pevnosti betónovej stierky C25 označuje pevnosť betónovej zmesi, ktorá je charakterizovaná svojou schopnosťou odolávať tlaku a zaťaženiu? Tento kódový systém je bežne používaný na označenie rôznych tried pevnosti betónových zmesí podľa európskych noriem a normy pre projektovanie betónových konštrukcií.

Konkrétne označenie C25 znamená: C – písmeno označuje „betón“ (z francúzskeho „béton“) a 25 – číslo označuje charakteristickú pevnosť betónu v tlaku meranú v MPa. V prípade triedy C25 to znamená, že betón má charakteristickú pevnosť 25 MPa pri skúške tlaku po 28 dňoch vyzretia (betón by si mal udržať svoju integritu a pevnosť). Betónová zmes triedy pevnosti C25 je typicky používaná pre menej náročné konštrukčné prvky, akými sú napríklad aj spevnené plochy okolo domu, bazénu či chodníky.