Skip to content
hintergrund bild

Blog

Sanácia betónových konštrukcií

Betónové konštrukcie sú počas svojej životnosti vystavené trvalému zaťaženiu rôznych vplyvov ako sú napr. statické a dynamické zaťaženie, poveternostné vplyvy, vplyv agresívneho prostredia, zmeny v užívaní a pod., ktoré majú často za následok ich poškodenie. Následným krokom je sanácia betónových konštrukcií, ktorej výsledkom je nielen vizuálna oprava, ale ktorá vo veľkej väčšine rozhoduje o celkovej životnosti samotnej konštrukcie.

Pod označenie betónové konštrukcie patrí široká škála stavebných prvkov vyrobených z betónu alebo betónových kompozitov. Sú to nosné alebo nenosné betónové steny, betónové stropy z betónových panelov alebo stropných dosiek, betónové schodiská či betónové stĺpy a piliere, ktoré slúžia ako nosné prvky pre stavby, mosty, parkovacie domy a pod. Medzi betónové konštrukcie patria aj betónové základy, ktoré sa používajú na podporu stavieb a prenos zaťaženia do zeme, betónové ploty a múry na ohradenie pozemkov a priestorov, ako aj na ochranu pred vetrom, hlukom alebo ako podpora pri terénnom modelovaní a stabilizácii svahov. Rovnako tu patria inžinierske stavby akými sú mosty, tunely, vodohospodárske konštrukcie, prístavy, hrádze a pod.

Čo všetko vplýva na funkčnosť a životnosť betónových konštrukcií?

Betónové konštrukcie musia odolávať zaťaženiu rôznych vplyvov. Začnime mechanickýmzaťažením. Tu patrí statické zaťaženie (zaťaženie spojené s hmotnosťou samotnej konštrukcie, prípadne s trvalou záťažou/nábytok, zariadenie v budove), dynamické zaťaženie (zaťaženie spojené s pohybom a nárazmi – vibrácie, rázové vlny,…), ale tiež snehové, veternéči seizmické zaťaženie. Tieto zaťaženia môžu spôsobiť deformácie, trhliny alebo dokonca kolaps konštrukcie, ak konštrukcia nie je správne a dostatočne dimenzovaná/navrhnutá.

Ďalej sú to teplotné zmeny, dôsledkom ktorých dochádza k tepelnej rozťažnosti konštrukcie.Opakované zmrazovacie cykly (striedanie teplôt) vedú rovnako k vzniku trhlín a následnej degradácii betónovej konštrukcie. Nehovoriac o vystaveniu konštrukcie extrémnym teplotám, napr. pri požiari, ktoré môžu mať vážny vplyv na pevnosť a integritu betónu. Ak sú betónové konštrukcie vystavené agresívnemu prostrediu, akými sú chemické látky, slaná voda, kyseliny alebo sírany, môže dôjsť k chemickej degradácii betónu. Chemickou degradáciou betónu je jeho karbonizácia, ktorá je spojená s koróziou oceľovej výstuže, následným oslabenímkonštrukcie a negatívnym vplyvom na jej užívateľské vlastnosti. Preventívnym opatrením, aj pred samotnou karbonizáciou, môže byť aplikácia vodou riediteľného náteru na báze akrylátu Ochranný náter na betón BF 100 Elastic, ktorý je elastický aj pri nízkych teplotách. Je určený na ochranu a vizuálnu úpravu betónových konštrukcií, a je mrazu a posypovým soliam odolný

Voda je dobrý sluha, ale zlý pán. Platí to aj v prípade betónových konštrukcií, ktoré by mali byť správne chránené pred prenikaním vody a vlhkosti. To možno dosiahnuť pomocou vhodnej hydroizolácie, napríklad použitím tesniacich materiálov, náterov, membrán či povrchových úprav. Dôležitá je aj správna drenážna úprava okolia konštrukcie. Ak nie je betón dostatočne odolný voči prenikaniu vody, môže dôjsť k jej nasávaniu, zamrznutiu, rozmrazovaniu a degradácii konštrukcie. Vlhkosť môže tiež spôsobiť koróziu oceľových prvkov v betóne. A v neposlednom rade, čo sa týka vplyvov na funkčnosť a životnosť betónových konštrukcií, musíme počítať aj s opotrebovaním a prirodzeným starnutímvplyvom času.

Oprava a údržba betónových konštrukcií

Dlhodobá expozícia životnému prostrediu, cyklické zaťaženie a iné faktory môžu spôsobiť postupnú degradáciu betónu, stratu pevnosti a zhoršenie jeho vlastností. S cieľom minimalizovať spomenuté možné deformácie betónových konštrukcií je dôležitý ich správny návrh a konštrukcia, ale tiež údržba, ktorá zahŕňa sériu opatrení na ochranu a zabezpečenie trvanlivosti betónu.

Prvým krokom je pravidelná kontrola betónových konštrukcií, ktorá je kľúčová pre identifikáciu možných problémov. Zamerať by sme sa mali na odhalenie/nájdenie trhlín, oderov, poškodení spôsobených vodou, koróziu oceľových prvkov a iné defekty. Kontroly savykonávajú vizuálne, ale tiež pomocou špecializovaných zariadení. Ak sa počas kontrolyodhalia trhliny alebo iné poškodenia, je dôležité ich opraviť čo najskôr. 

Ak je v betóne prítomná oceľová výstuž, je dôležité zabezpečiť jej správnu údržbu. Oceľové prvky by mali byť chránené pred koróziou pomocou náterov, napríklad jednozložkovým cementom viazaným náterom Ochrana výstuže BS 7Je ľahko spracovateľný, nevyžaduje sa posyp kremičitým pieskom a je rýchlo prepracovateľný. Ako ochranu výstuže možno použiť cementom viazaný, syntetickými živicami zušľachtený adhézny mostík s veľkou prídržnosťouk podkladu Adhézny mostík HS1, ktorý sa používa pred následnou aplikáciu opravných/reprofilačných mált. Hlavným cieľom použitia reprofilačnej malty je obnoviť funkčnosť a trvanlivosť betónových povrchov a zamedziť ďalšiemu šíreniu poškodení. Je dôležité správne vybrať vhodnú reprofilačnú maltu na základe konkrétneho typu poškodenia, účelu a prostredia, v ktorom bude konštrukcia vystavená. Cementová reprofilačná malta na opravu zvislých a stropných staticky zaťažených betónových konštrukcií Sanačná malta SM 20 je ručne a strojne spracovateľná do hrúbky 5 cm v jednej vrstve. Je mrazu a posypovým soliam odolná, má nízke zmrštenie a jej vytvrdzovanie je bez trhlín.

MUREXIN má riešenie tak na preventívnu ochranu ako aj sanáciu betónových konštrukcií.Okrem spomenutých produktov ponúka hydrofobizačný prostriedok na báze silanov, kvalitné oprávkové malty a betónové stierky s modernými receptúrami na plošné úpravy betónových povrchov so zvýšenou odolnosťou proti mrazu a posypovým soliam, s veľmi dobrou prídržnosťou k podkladu a spracovateľskými vlastnosťami, ako aj zálievkové malty na presné zálievkové opravy staticky zaťažených betónových konštrukcií.