Skip to content
hintergrund bild

Blog

Základom každej liatej podlahy je dokonalý podklad

Liate podlahy v garáži, v parkovacích domoch či vo výrobných halách, alebo v predajných priestoroch, na terasách, balkónoch, ale tiež v kuchyni či kancelárii majú jedno spoločné: Každá liata podlaha môže byť len taká dobrá, ako dobrý je podklad, na ktorý sa bude realizovať.

Čo musíte vedieť pred realizáciou liatej podlahy

Liate podlahové systémy, v závislosti od prostredia do ktorého sa navrhujú, musia spĺňať rôzne požiadavky. V garáži pre autá (pojazdné plochy, prípadne nárazy či obrus, protišmykový povrch) sa navrhuje iná skladba ako do kuchyne či obývacej izby (pochôdzne plochy, hladký povrch). Iné nároky na podlahy majú prevádzky pre potravinársky priemysel, iné priemyselný závod na výrobu káblov. Rozhodujúci pre navrhovanú skladbu liatej podlahy je však podklad. Okrem toho, že je potrebné vedieť či je váš podklad nenasiakavý alebo nasiakavý, mali by ste venovať pozornosť aj vlhkosti podkladu, jeho pevnosti, dutinám a škáram v podklade či znečisteniu podkladu. V neposlednom rade je dôležitá jeho rovinnosť. Minimálne z ekonomického hľadiska je určite rozumnejšie vyrovnávať podklad ako dosiahnuť rovinnosť podlahy reakčno-živicovou stierkou.

Vlhkosť podkladu

Pri príliš veľkej zvyškovej vlhkosti v podklade môže dôjsť v liatej podlahe k vzniku osmotických bublín. Preto je potrebné poznať zvyškovú vlhkosť podkladu. Existujú rôzne metódy zistenia vlhkosti, pričom najjednoduchšou je nasledovná: Plastovú fóliu o veľkosti 1 m2 prilepíme na podklad a počkáme cca 24 hod. Ak je poter pod fóliou tmavší ako okolitý, nie je ešte ten správny čas na nanášanie ďalších vrstiev systému. Existujú aj sofistikovanejšie metódy zistenia vlhkosti pomocou elektronických prístrojov alebo skúška pomocou CM-prístroja, ktorá sa v praxi používa najčastejšie. Napríklad podklady na cementovej báze považujeme za dostatočne vyschnuté ak je nameraná zvyšková vlhkosť max. 4%.

Pevnosť podkladu

Dôležitou vlastnosťou podkladu je jeho pevnosti v ťahu alebo tzv. konečná pevnosť. Predstavte si ju ako najväčšie možné napätie v materiáli pri naťahovaní, ktorému materiál ako celok odoláva bez porušenia. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu sa stanoví odtrhovou skúškou. Na plochu podkladu (cca 5 cm2) sa prilepí skúšobný kovový terč kruhového prierezu. Terč sa zachytí do čeľustí prístroja a ťahá sa zvisle nahor. Pri skúške by sa malo urobiť min. 5 testovacích odtrhov a priemerná nameraná hodnota by mala byť 1,5 N/mm2 (minimálna nameraná hodnota by mala byť 1,1 N/mm2).

Pevnosť v tlaku podkladu je ďalším parametrom, o ktorom by ste pred realizáciou liatej podlahy mali niečo vedieť. Požadovaná pevnosť závisí od predpokladaného zaťaženia, najmenej by však mala byť 25 N/mm2 po 28 dňoch. Tvrdosť podkladu sa najčastejšie zisťuje pomocou Schmidtovho kladivka a pretože sa pri tejto skúške podklad neporuší, ide o „nedeštruktívnu“ metódu.

Pri ľahko zaťažovaných podkladov sa môže realizovať aj jednoduchšia skúšobná metóda, tzv. „vrypová skúška“, pri ktorej sa do podkladu vrypovým prístrojom vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40-60° a následne sa vyhodnotí miera poškodenia povrchu. Kontroluje sa hĺbka a šírka rýh.

Dutiny a škáry v podklade

Ako odhalíme prípadné dutiny v podklade? Veľmi jednoducho. Jemným poklepaním po podklade zistíme, či je podklad dutý alebo nie. Pri veľkých plochách môžeme použiť oceľové guličky, ktoré gúľame po podklade, pričom miesta dutín majú počuteľne iný zvuk. Malé dutiny vyspravíme pomocou epoxidovej živice. Veľké dutiny musia byť vyplnené, napr. epoxidovou maltou. Stavebné spoje a dilatačné škáry musia byť vždy priznané a nesmú byť pevne spojené s vrstvami podlahového systému.

Znečistený podklad

Aj znečistený podklad môže zapríčiniť poškodenie konečnej vrstvy liatej podlahy. Preto musí byť podklad pred aplikáciou vrstiev liatej podlahy čistý a bez uvoľnených častíc. Rovnako tak všetky nečistoty ako oleje, tuky, zvyšky farebných náterov, mazivá, chemikálie alebo minerálne kaly musia byť bezo zvyšku odstránené. Vhodné spôsoby na odstránenie týchto druhov znečistenia sú brúsenie, frézovanie a otryskávanie. Znečistenie ropnými látkami či olejmi sa odstraňuje plameňom a následným otryskávaním alebo použitím chemických čističov. Pri veľmi veľkom znečistení podkladu sa môže na podklad naniesť nová vrstva reakčno-živičnej malty, ktorou sa nahradí pôvodný podklad.

Kvalitne pripravený podklad je základom pre trvácnu a peknú liatu podlahu

Pokiaľ je náš podklad suchý, pevný, bez voľných častí či separačných látok, nie je mastný a neobsahuje žiadne iné látky, ktoré by mohli narušiť povrchové vrstvy, a rovnako sú mechanickým spôsobom odstránené časti podkladu, ktoré sú jemné a mäkké alebo majú nesúdržný povrch,

máme vyspravené aj prípadné trhliny (veľké trhliny treba „zošiť“ pomocou oceľových spon a zálievky z epoxidových živíc) môžeme celý povrch napenetrovať transparentnou Epoxidovou živicovou bázou EP 70 BM a zasypať kremičitým pieskom, prípadne Objektovou epoxidovou penetráciou OG 80, ktorá je už čiastočne plnená kremičitou múčkou na jednoduchšiu aplikáciu. Takto pripravený podklad je zárukou bezproblémovej realizácie liatych podlahových systémov.

Vedeli ste, že:

Zmiešaním Objektovej epoxidovej penetrácie OG 80 s kremičitým pieskom potrebnej frakcie získate epoxidovú maltu, ktorá je vhodná na vyspravenie prípadných nerovností v podklade.

MUREXIN liate podlahové systémy sú rokmi overené každodenným používaním, a to aj extrémnym zaťažením v továrňach, chemických závodoch, rovnako tak vo verejných budovách a obchodných prevádzkach. Vzhľadom na rôznorodosť materiálovej skladby liatych podlahových systémov vám naši skúsení pracovníci odborne poradia a navrhnú jednotlivé materiály tak, aby boli nielen estetickým stvárnením vášho priestoru, ale aby bola zaručená ich chemická a mechanická odolnosť a dlhá životnosť.

Spracovateľské tipy MUREXIN:

1/ Pri spracovaní materiálov mimo ideálneho rozsahu teplôt +15 °C až + 25 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 40% až 60% sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu. Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie materiálov, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.

2/ Pri miešaní čiastkových množstiev vždy používajte váhu!

3/ Po zmiešaní komponentov reakčnej živice materiál čo najrýchlejšie spracujte!

4/ Pri aplikácii na veľké plochy dbajte na to, aby nedochádzalo pri nadpájaní pracovných pásov k viditeľným nadpojeniam! Nadpájajte vždy čerstvý materiál s čerstvým!