Skip to content
hintergrund bild

Blog

Prísady na zlepšenie vlastnosti betónu

Betón jednoznačne patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Má vlastnosti prírodného kameňa – je trvanlivý, objemovo stály a pevný. Je ľahko tvarovateľný a umožňuje s pomocou debnenia vytvoriť v rámci statických možností rozmanité tvary. Má vysokú pevnosť v tlaku, je odolný voči chemickým látkam aj vysokým teplotám. Pevnosť betónu závisí hlavne od frakcie plniva, dá sa však, rovnako ako aj iné vlastnosti betónu, ovplyvniť pridanými prímesami a prísadami.

Betón, okrem základných častí – spojiva (napr. cementu), plniva (napr. piesok a kamenivo) a vody, môže obsahovať rôzne prímesi a prísady, ktoré upravujú vlastnosti konkrétnej betónovej zmesi.

Betónové prímesi sú jemné práškové látky, ktoré sa pridávajú do betónovej zmesi už počas miešania. Prímesi v betóne zlepšujú technologické vlastnosti čerstvého betónu, ako aj mechanické vlastnosti zatvrdnutého betónu. Sú to kremičité látky, ktoré ovplyvňujú pórovitú štruktúru betónu, zvyšujú pevnosť betónu a odolnosť betónu voči agresívnemu prostrediu. Patria tu tiež farebné pigmenty, ktoré slúžia na zafarbenie betónu.

Betónové prísady sú ďalšou možnou zložkou betónu. Ide o chemické zlúčeniny, ktoré sa pridávajú do betónovej zmesi. Patria tu plastifikačné prísady, ktoré zlepšujú spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi. Rovnako umožňujú znížiť potrebné množstvo zámesovej vody, čo prispieva k zvýšeniu vodotesnosti betónu či k zvýšeniu pevnosti v tlaku. Stabilizačné prísady, ktoré okrem iného znižujú pórovitosť či zamedzujú vzlínaniu a nasávaniu vody. Prevzdušňovacie prísady, ktoré vytvárajú veľký počet mikroskopických pórov a zvyšujú odolnosť betónu voči opakovanému zamŕzaniu a rozmŕzaniu, ako aj rozmrazovacím soliam. Spomaľovacie a urýchľovacie prísady, ktoré spomaľujú alebo urýchľujú tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi. Adhézne prísady, ktoré zvyšujú súdržnosť novej betónovej zmesi s už zatvrdnutým betónom. Niektoré z prísad do betónu sa môžu primiešať do už hotovej betónovej zmesi, a tak vylepšiť jej vlastnosti. Prípadne ich možno použiť aj v kombinácii primiešania do betónovej zmesi a nanášania priamo na podklad.

Adhézna emulzia

Spojenie starého a čerstvého betónu nemusí byť vždy jednoduché. Ak použijete vhodný materiál a dodržíte správny pracovný postup, výsledok bude zaručený. Takže, pokiaľ potrebujete výrazne zlepšiť priľnavosť novo nanášaných opravných a vyrovnávacích betónových vrstiev a obmedziť vznik napätí pri tuhnutí a tvrdnutí betónových zmesí, použite univerzálnu, zušľachťujúcu hmotu na báze alkáliám odolných polymérov bez obsahu zmäkčovadiel Adhézna emulzia HE 20. Táto emulzia zvyšuje pružnosť betónových zmesí, znižuje ich nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť.

Na vhodný, vyčistený podklad najprv naneste a štetcom votrite neriedenú adhéznu emulziu (na veľmi savé podklady emulziu zrieďte s vodou v pomere 1:1). Do ešte lepivého filmu naneste čerstvý betón, pričom 20 % obvyklého množstva zámesovej vody nahraďte adhéznou emulziou. Pri tenkých vrstvách a na veľmi hladkom, nasiakavom podklade odporúčame naniesť namiesto čistej adhéznej emulzie adhézny mostík skladajúci sa z 1 dielu adhéznej emulzie a 20 % cementu. Takto pripravený adhézny mostík naneste v dostatočnom množstve na podklad a následne nanášajte vrstvu betónu spôsobom „mokré do mokrého“.

Ochrana betónu proti mrazu

Najmä v období nástupu nižších vonkajších teplôt častokrát potrebujeme rýchlejšie dosiahnuť minimálnu hodnotu pevnosti v tlaku (cca 5 N/mm²) betónu, ktorá zaistí jeho odolnosť voči mrazu. Tekutá prísada do betónov Ochrana betónu a malty proti mrazu FS 10 bez obsahu chloridov zvyšuje hydratačné teplo a urýchľuje tuhnutie a tvrdnutie zmesi. Pokiaľ je to možné, prísadu pridávajte v predpísanom pomere už do zámesovej vody. Ak pridávate prísadu priamo do zmesi, je potrebné predĺžiť čas miešania. Vždy dbajte na to, aby teplota čerstvej betónovej zmesi neklesla pred aplikáciou pod 5°C. Použitie prísady neznamená, že nemusíte dodržať bežne doporučené opatrenia pre betonárske práce pri teplotách pod bodom mrazu, t. j. ohrev zámesovej vody, predhrev kameniva, použitie cementov vyššej kvality a pod. Pri dodržaní všeobecných platných normových predpisov umožňuje použitie tejto prísady realizáciu betonárskych prác až do teploty -9°C.

Vodotesniaca prísada

Ako vodotesný betón sa označuje betón, ktorý odoláva tlakovej vode tak, že na jeho vzdušnej/voľnej strane nevzniknú viditeľné priesaky. Aj keď betón z fyzikálneho hľadiska nie je vodonepriepustný, stenami prechádza na vzdušnú/voľnú stranu len veľmi malé množstvo vody. Na vzdušnej strane ostáva betónový povrch suchý.

Pokiaľ potrebujete zvýšiť vodotesnosť betónových stavebných konštrukcií – nádrže na vodu, bazény, pivničné steny, základové konštrukcie, prípadne ďalšie konštrukcie, ktoré sú v styku s podzemnou vodou, môžete použiť tekutú, veľmi účinnú prísada do betónov Vodotesniaca prísada do betónu DM 40 . Tá zvyšuje vodotesnosť, plastifikuje zmes, znižuje spotrebu zámesovej vody, čo vedie k zvýšeniu konečnej pevnosti v tlaku a pevnosti v ťahu za ohybu. Ďalej zlepšuje spracovateľnosť a znižuje tendenciu rozmiešania zmesi. Vodotesniaca prísada sa pridáva do suchej betónovej zmesi v predpísanom pomere spolu so zámesovou vodou. Čerstvú betónovú zmes je potrebné zhutniť vibrovaním. Prísada v plnej miere nenahrádza funkciu hydroizolácie.

Všeobecne platí, že prísady do betónu môžu uľahčiť dosiahnutie vodotesnosti, ale nedokážu odstrániť chyby pri návrhu zloženia alebo spracovaní betónu. Betón ako pórovitý materiál môže byť vodotesný, ale nemôže byť vodonepriepustný. To sa dá dosiahnuť jeho povrchovou úpravou – sekundárnou ochranou (nátermi, fóliami a pod.).